Tietosuojaseloste

Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679
Henkilötietolaki 523/199
Henkilötietoasetuksen, sekä henkilötietolainsäädännönmukainen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Urjalan Pelti Oy
Helmitalontie 30
37910 AKAA
Y-tunnus: 2543401-6

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuoja asioista vastaava henkilö

Niina Kallio
040 935 8664

niina.kallio@urjalanpelti.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri
Sähköpostiosoitteistot henkilökohtaisten sähköpostien sisällä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito.

Urjalan Pelti Oy:n ja yhteistyökumppaneiden tarjoamien palveluiden toteuttaminen, myynti ja laskuttaminen.

Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet.     Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakkaan antamat tiedot, muista julkisista tietokannoista saatavissa olevat tiedot.

Säännönmukaiset yhteystieto luovutukset

Urjalan Pelti Oy luovuttaa henkilötietoja käsittelijälle vain kirjanpidollisista syistä, ja päästää IT-tuen näkemään henkilötietoja tuki tarpeen mukaisissa tilanteissa, joissa tuki tai korjaustoimenpide kohdistuu asiakasrekisteri järjestelmään tai sähköpostiin.  Käsittelijä on Urjalan Pelti Oy:n käyttämä tilitoimisto ja IT-tuki asetuksen mukainen Urjalan Pelti Oy:n käyttämä IT-tuki henkilö.

Tilitoimistolla on pääsy asiakasrekisteriin sähköisen laskutus järjestelmän vika- ja neuvonta- tilanteissa,

sekä kirjanpitoon liittyvissä tilanteissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA ulkopuolelle 

Urjalan Pelti Oy ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojaukset

Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa Urjalan Pelti Oy:n toimipaikassa.

Sähköinen aineisto: Asiakasrekisteri, sekä sähköpostit on suojattu ulkoisilta tunkeutumisilta teknisin suojakeinoin.

Tarkastusoikeus

Jokaisella henkilöllä on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

Tarkastus oikeus on maksuton kerran vuodessa ja pyyntöä esittäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä esittämällä viranomaisen myöntämä henkilötodistus tietosuoja asioista vastaavalle henkilölle. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterin pitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset, tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisu- ja täydennyspyynnöt osoitetaan rekisterin pitäjälle henkilökohtaisesti, sähköpostitse tai kirjallisesti. Poistopyynnöt on jätettävä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietojanne sähköpostiosoitteistossa ja asiakasrekisterissä aktiivisen yhteistyökumppanuutenne, asiakas- ja toimittajasuhteenne ajan, passiiviseksi yhteistyökumppanuudeksi määrittelemme yli kaksivuotta käyttämättä olleen tiedon ja passiiviseksi asiakas- ja toimittajasuhteeksi määrittelemme yli vuoden käyttämättömänä olleen tiedon. Kirjanpito tositteissa henkilötietonne arkistoidaan kirjanpitolain 2 luku 10§ määräämän ajan.

SERTIFIOITUJEN RAKENNUSPELTITUOTTEIDEN TOIMITUS JA ASENNUS